Algemene Voorwaarden Depot19

Prijs structuur en BTW
Prijs structuur
1.    Alle prijzen vermeld in de webshop zijn in euro’s en inclusief transactiekosten en btw, maar exclusief verzendkosten. Op onze producten is de margeregeling van toepassing.
2.    De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van het afleveradres en de omvang/het gewicht van de bestelling. Kijk hiervoor op onze pagina verzenden voor meer informatie over de voorwaarden van verzending en de verzendkosten.
3.    Kennelijke vergissingen in prijzen of verzendkosten binden Depot 19 niet.
4.    Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

Margeregeling en BTW
Depot 19 gebruikt standaard de margeregeling. Deze belastingregeling geldt onder andere voor gebruikte producten. Er wordt alleen btw berekend over de marge tussen inkoop en verkoop. Alle prijzen zijn inclusief btw, maar er wordt geen btw-bedrag vermeld op de factuur. Het gebruik van de margeregeling wordt als volgt vermeld op de factuur: Op onze producten wordt de bijzondere regeling voor kunstvoorwerpen verzamelingen en antiquiteiten toegepast (voorheen de margeregeling )

1.    De margeregeling is voornamelijk van toepassing op particulieren binnen de EU, maar ook voor bedrijven binnen de EU zonder recht op btw-teruggave. Omdat Depot 19 volgens de margeregeling minder btw hoeft te berekenen en af te dragen, dan bij de normale btw-regeling, is de totaalprijs voor deze groep gunstiger.
2.    Voor bedrijven kunnen wij op verzoek ook normale btw offertes en facturen maken. Omdat Depot 19 dan over het totale verkoopbedrag btw moet berekenen en afdragen, wordt het totaalbedrag inclusief btw hoger. Het bedrag exclusief btw wordt echter lager, waardoor deze mogelijkheid voor bedrijven met het recht op btw-teruggaaf interessant is. Het aanvragen van een normale btw-offerte kan eenvoudig via de webshop. U kiest op onze website voor de optie: Ophalen, reserveren, BTW-offerte of informatie aanvragen over dit product. Vul uw verzoek in en U ontvangt deze offerte later per mail.
3.    Voor bedrijven buiten Nederland, maar binnen de EU kunnen wij op verzoek offertes en facturen voor intra communautaire leveringen maken. Het aanvragen van een offerte voor een intra communautaire levering kan eenvoudig via de webshop. U kiest op het bestelformulier voor de optie Ophalen, reserveren, BTW-offerte of informatie aanvragen over dit product. Vul uw verzoek in en U ontvangt deze offerte later per mail. Zonder geldig btw-nummer is de offerte niet geldig (deze mag u in het opmerkingenveld invullen). Depot 19 controleert de geldigheid van het btw-nummer van de klant. Een intra communautaire levering is in principe alleen mogelijk in combinatie met verzenden. Indien de klant bij het doen van de bestelling kiest voor de optie afhalen in Olst, dan ontvangt deze een offerte en/of factuur volgens de margeregeling.
4.    Bedrijven en particulieren buiten de EU kunnen op dit moment alleen maar kiezen voor het aanvragen van een offerte in de webshop. U ontvangt dan per mail een offerte tegen 0% btw. Deze offerte bevat ook de verzendkosten. Tenzij anders vermeld zijn alle kosten betreffende de import van de goederen -, zoals: inklaringskosten, douanerechten en btw – voor rekening van de klant.

Betaling opties en termijnen

Betaling opties
De betaling opties zijn in onze webshop geïntegreerd. Afhankelijk van het afleveradres hanteert Depot19 de volgende opties:

1. prepay via iDEAL (Netherlands only)
2. prepay via PayPal
3. prepay met credit card
4. prepay met bank transfer – belangrijk is hierbij uw order of rekeningnummer – naar onze bankrekening .: IBAN NL74 RABO 0311 7497 39 SWIFT / BIC code: RABONL2U t.n.v. Depot 19 in Olst,
5. contante betaling bij afhalen (op afspraak) in Olst. Er is een Rabo bank dichtbij.


Betalingstermijn
1.    Betaling dient plaats te vinden binnen een periode van 5 dagen na bestelling via de webshop of ontvangst van een offerte per mail.
2.    Is de betaling na afloop van deze periode niet bijgeschreven, dan behoudt Depot 19 zich het recht voor om de koop te ontbinden en het product weer in haar aanbod op te nemen. 
Alvorens hiertoe over te gaan zal Depot 19 dat eerst per mail aan de klant mededelen.


Afleveren Bestelling
1.    Zodra uw betaling bij ons binnen is, hoort u van ons de details van het transport.
2.    Verzending van uw bestelling vindt plaats binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling, tenzij in overleg een langere leveringstermijn is afgesproken.
3.    Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Depot 19 kenbaar heeft gemaakt.
4.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij Depot 19, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.    Hoewel we alle producten zorgvuldig inpakken, is schade tijdens het transport nooit helemaal uit te sluiten. Als uw bestelling tijdens het transport onverhoopt toch schade oploopt, dient u dit uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling per e-mail bij ons te melden. De melding dient voorzien te zijn van duidelijke foto’s van de schade aan het product of de producten en de verpakking.
6.    Zichtbare schade aan de verpakking, dient direct bij ontvangst aan de bezorger te worden gemeld.
7.    Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, berichten wij de klant hierover in principe binnen vijf werkdagen na de bestelling, maar altijd binnen de wettelijke termijn van 30 dagen. Indien de bestelling niet binnen 30 dagen na plaatsing kan worden geleverd, heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
8.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Depot 19 het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

After sales
Producten Retourneren
1.    Alle producten die via de webshop vanuit Europa zijn aangekocht, kunnen zonder opgaaf van reden binnen een termijn van veertien dagen worden geretourneerd, tenzij anders overeengekomen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant. De verzendkosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant.
2.    De retourzending dient direct na ontvangst gemeld te worden via een e-mail. en het artikel moet dan binnen 7 dagen na ontvangst in exact dezelfde staat terug zijn bij Depot 19.
3.    Indien noodzakelijk ontvangt u van Depot 19 aanvullende verzendinstructies.
4.    Retourneren kan alleen indien verpakking en product in dezelfde staat zijn waarin Depot 19 het aan de klant heeft afgeleverd.
5.    U dient bij de retourzending een briefje te doen met uw NAW-gegevens, de (kopie)factuur en uw bankrekeningnummer.
6.    Het is uiteraard ook mogelijk om de producten op afspraak zelf terug te brengen naar ons afhaaladres in Olst.
7.    Zodra Depot 19 de retourzending heeft ontvangen, zal het aankoopbedrag z.s.m., doch uiterlijk binnen de wettelijke termijn van 30 dagen worden terug betaald.
8.    Depot 19 behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd
9.    Indien Depot 19 de verzendkosten voor het retourneren heeft voorgeschoten, wordt dit bedrag verrekend met het aankoopbedrag.
10.    Mits anders overeengekomen vervalt het recht om een product zonder opgaaf van reden binnen veertien dagen terug te sturen, als u kiest voor afhalen van het product op ons afhaaladres of als u het bestelt nadat u het product op ons afhaaladres heeft bekeken.
11.    Het recht om een product terug te sturen geldt niet voor aankopen van buiten Europa, mits anders is overeengekomen.

Garantie
1.    Depot 19 staat er voor in dat de producten voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid met inachtneming van de leeftijd van de producten en de in de webshop van Depot 19 vermelde omschrijving van het product.
2.    Elektronische apparaten worden verkocht als verzamelobject en zijn niet geschikt voor dagelijks gebruik. Dit zal ook duidelijk vermeld staan in de beschrijving van het bewuste artikel in de webshop.
3.    De klant dient bij ontvangst van de bestelling te controleren of de kwaliteit en/of de kwantiteit overeenkomt met hetgeen beschreven is in de webshop en/of email aangaande de overeenkomst. Bijkomende zichtbare gebreken dienen binnen 5 dagen na ontvangst van het product via e-mail bij Depot 19 gemeld te worden.

Aansprakelijkheid
1.    De klant wordt bij aanschaf van vintage producten verondersteld bekend te zijn met de – mogelijk van huidige wet- en regelgeving afwijkende – eisen en voorschriften die werden gesteld aan veiligheid en gebruik ten tijde dat de producten werden vervaardigd.
2.    De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor naleving van en toezien op veilig en verantwoord gebruik van bij Depot 19 gekochte producten.
3.    Indien Depot 19 aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze service voorwaarden is geregeld.
4.    Depot 19 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5.    Indien Depot 19 aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Depot 19 beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.    De aansprakelijkheid van Depot 19 is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
7.    Depot 19 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
8.    Depot 19 is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat klanten in ons depot zelf producten uit stellingen pakken. Dit dienen zij te allen tijde aan de verkoper over te laten.

Klachtenregeling
1.    Bij klachten verzoeken wij u het contactformulier in te vullen of een e-mail te sturen. Wij zullen uw klacht vervolgens altijd in behandeling nemen en u z.s.m.  mailen dat de klacht bij ons behandeling wordt genomen. Uw klacht is voor ons een mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren.
2.    Depot 19 zal ingediende klachten beantwoorden binnen een termijn van 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Bij klachten met een langere verwerkingstijd geven wij binnen diezelfde termijn van 5 werkdagen een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Privacy Gegevens
1.    Depot 19 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg en vertrouwelijk worden behandeld.
2.    Depot 19 zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. De persoonlijke informatie bevat alle gegevens die u in het bestel formulier/ of e-mail heeft ingevuld.
3.    Depot 19 kan gebruik maken van een mailinglijst voor het verzenden van een nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website. Indien u op een gegeven moment niet langer onze nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zich via een link onderaan de nieuwsbrief daarvoor afmelden.

Service Voorwaarden
Contact
Depot19.com Hendrik Droststraat 47a 8121GB Olst 
info@Depot19.com+31 (0)6 22610122

Volg ons
Pinterest:           https://nl.pinterest.com/depot19
Facebook:        https://www.facebook.com/depot19
Twitter:               https://twitter.com/Depot19comInkoop en Inruil
1.    Depot 19 koopt en verkoopt allerlei soorten producten. Mocht u iets hebben, waarvan u denkt dat dit interessant is voor ons laat het ons weten. De producten moeten wel in goede staat zijn. U kunt mailen of bellen. Als u e-mailt graag voorzien van een foto en uw vraagprijs.
2.    Indien de inkoopwaarde boven de €500 uitkomt, zullen wij u vragen een inkoopfactuur te ondertekenen. Met het ondertekenen van deze factuur verklaart u als leverancier van de producten geen btw als voorbelasting te hebben afgetrokken.

Huren
1.    U kunt bij ons ook producten huren voor een bepaalde periode. U betaalt bij ons 15% van de verkoopprijs per week. Wij rekenen alleen in hele weken waarbij één week de kleinste eenheid is.
2.    Vooraf betaalt u het aankoopbedrag als borg en bij het terug brengen krijgt u de borg minus de verhuurkosten retour. Eventuele schade aan de producten wordt aan u doorberekend.
3.    De hurende partij dient zorg te dragen voor het vervoer. Depot 19 is niet verantwoordelijk voor eventuele schade ontstaan tijdens het transport.

Bestellen en reserveren
Het Aanbod van Depot 19
1.    Depot 19 heeft een webshop waarin een uitgebreide en nauwkeurige omschrijving en foto’s van de aangeboden producten te zien is. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten mogelijk te maken. Als Depot 19 gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Opvallende beschadigingen, krasjes of vlekken worden expliciet benoemd. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Depot 19 niet.
2.    Depot 19 verkoopt voor zover ze dat kunnen weten alleen originele vintage producten. Gezien de leeftijd hiervan kunnen er gebruikssporen aanwezig zijn. Om de staat van de artikelen aan te duiden gebruiken we de volgende categorieën: excellent, zeer goed, goed, redelijk en matig.
3.    Depot 19 controleert alle aangeboden producten op zichtbare deugdelijkheid en veiligheid.
4.    Depot 19 verkoopt verlichting zonder gloeilampen, halogeenlampen, spaarlampen en/of led lampen.
5.    Producten zijn leverbaar zolang de voorraad strekt.
6.    Het is mogelijk de aangeboden artikelen te bezichtigen op ons afhaaladres in Olst. U kunt ons mailen of bellen voor een afspraak. Wij halen dan van te voren het artikel (de artikelen) uit onze opslag en zetten ze voor u klaar op ons afhaaladres.

Bestellingen en (Offerte) Verzendkosten
1.    Bestellingen en reserveringen kunnen geplaatst worden via de webshop www.Depot19.com  of per e-mail.
2.    Bestellingen via de webshop kunnen afhankelijk van de omvang van uw bestelling en het afleveradres meteen worden afgerond. Als de tarieven voor het verzenden bekend zijn, ziet u direct online de hoogte van de verzendkosten. Indien u akkoord gaat met deze kosten, kunt u meteen doorgaan naar afrekenen. Zie Betaalopties voor meer informatie over hoe u kunt afrekenen.
3.    Als de hoogte van de verzendkosten niet direct berekend kan worden, krijgt u bij het bestellen in de webshop de optie om vrijblijvend een maatwerk offerte aan te vragen. U ontvangt deze later per mail. De geldigheid van deze offerte vervalt 3 dagen na de offertedatum.
4.    Indien u akkoord gaat met de offerte voor de verzendkosten, kunt u doorgaan naar afrekenen. Zie Betaalopties voor meer informatie over hoe u kunt betalen.
5.    Bij aankoop via de webshop of via e-mail komt de overeenkomst met Depot 19 tot stand op het moment dat Depot 19 een (order)bevestiging verstuurt naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
6.    Zolang Depot 19 de order niet heeft bevestigd, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.

Producten Reserveren
1.    Het is mogelijk producten te reserveren. Bij voorkeur via de webshop, maar per e-mail is ook mogelijk.
2.    Gezien de unieke aard van de producten kan Depot 19 de producten maximaal gedurende een periode van 5 dagen voor een klant reserveren, tenzij anders overeengekomen.
3.    Na die periode behoudt Depot 19 zich het recht voor de reservering wederom in haar aanbod op te nemen.

Algemene informatie
22-09-2016: Initiële versie service voorwaarden
22-09-2016: Start website depot 19.


Algemene Gegevens van Depot 19
KvK-nummer: 54877288
BTW-nummer: NL110878267B01
EORI-nummer: NL110878267
Afhaaladres: Hendrik Droststraat 47a, 8121GB Olst, Nederland
Post adres: Hendrik Droststraat 47a, 8121GB Olst, Nederland
Tel: +31 6 – 22610122
E-mail: info@depot19.com 

Website: www.depot19.com


Toepasselijkheid
1.    Deze service voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Depot 19 en op iedere overeenkomst tussen Depot 19 en de klant.
2.    De tekst van deze service voorwaarden is terug te vinden in de footer van onze website ‘www.depot19.com ’.
3.    Bij bestellingen via de webshop vragen wij u om de service voorwaarden te accepteren, zodat we zeker weten dat u hiervan kennis heeft kunnen nemen, voordat u uw bestelling afrondt.
4.    Op alle overeenkomsten tussen Depot 19 en de klant, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Copyright
Het is niet toegestaan om foto’s en/of teksten van Depot 19 te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke toestemming.